Ο ηλεκτρολόγος εσωτερικών εγκαταστάσεων ασχολείται με τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, κτηρίων, μηχανημάτων και συσκευών. Σε πρώτο στάδιο ενσωματώνει σε τοίχους τις σωλήνες διέλευσης καλωδίων και τα ανάλογα κουτιά για πρίζες, διακλαδώσεις και διακόπτες. Το δεύτερο στάδιο της εργασίας του αφορά στην καλωδίωση και τη σύνδεση του κυκλώματος καλωδίων με τον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα. Τέλος, ασχολείται με την τοποθέτηση ηλεκτρικών συσκευών και φωτιστικών. Μια άλλη παράμετρος της εργασίας του είναι η δοκιμή κυκλωμάτων για να βεβαιωθεί ότι οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά και ότι λειτουργούν κανονικά χωρίς υπερφορτώσεις, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

 

Επιπλέον ο ηλεκτρολόγος, συντηρεί και επισκευάζει ηλεκτρικές οικιακές συσκευές (κουζίνες, πλυντήρια, ψυγεία) και τα ηλεκτρικά μέρη των διαφόρων βιομηχανικών συσκευών, όπως ηλεκτρικοί κινητήρες και αυτόματοι διακόπτες.  Όταν εργάζεται στη βιομηχανική παραγωγή των ηλεκτρικών συσκευών, συναρμολογεί τα διάφορα τμήματά τους σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και ελέγχει τη λειτουργία τους.

 

Η εργασία του Ηλεκτρολόγου είναι πολύπλοκη, υπεύθυνη και αρκετά επικίνδυνη. Για το σκοπό αυτό ο ηλεκτρολόγος οφείλει να έχει αναπτυγμένο αίσθημα ευθύνης, ακρίβεια, συγκέντρωση σ’ αυτό που κάνει, κοινωνικότητα, υπομονή και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Πέραν των πιο πάνω, οφείλει να κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, την οποία αποκτά περνώντας τις εξετάσεις του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας. Ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της εργασίας που αναλαμβάνει, χρειάζεται να έχει και την αντίστοιχη άδεια.

 

Με την πάροδο της κρίσης, η αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερη ζήτηση για τον κλάδο. Πρόκειται για ένα επάγγελμα που δε θα εκλείψει αφού θα είναι πάντα απαραίτητο σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και η συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά παρέχει νέα προϊόντα εξοπλισμού, με αποτέλεσμα ένας σύγχρονος ηλεκτρολόγος να έχει ευρύ ορίζοντα απασχόλησης.