Ωφελήματα Κατάρτισης:

Σήμερα, o Εργολήπτης Ηλεκτρολόγος ζει και εργάζεται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Οι συνθήκες του περιβάλλοντος αυτού απαιτούν καθημερινά νέες δεξιότητες, νέες γνώσεις και νέες ιδέες.  Ο Εργολήπτης Ηλεκτρολόγος, θα πρέπει να είναι σε θέση να βελτιώνει τις συνθήκες ασφάλειας και ποιότητας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τις οποίες εμπλέκεται αλλά και να βελτιώνει τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες – καταναλωτές του.

 To πρόγραμμα κατάρτισης έχει ως στόχο να:
-Αυξήσει τις ικανότητες εκτίμησης ρίσκου (κινδύνων) από ηλεκτρικά αίτια για ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.
-Δώσει προτάσεις και ιδέες για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για μείωση και αντιμετώπιση των παραπάνω κινδύνων.
-Δημιουργήσει δεξιότητες για καλύτερη επιλογή και αξιοποίηση ηλεκτρολογικών υλικών για περισσότερη ασφάλεια και καλύτερη ποιότητα εγκαταστάσεων και εργασιών.
-Δώσει στοιχεία για καλύτερη και αποτελεσματικότερη ενημέρωση καταναλωτών σε θέματα ασφαλούς χρήσης του ηλεκτρισμού.
-Βελτιώσει την εικόνα του ηλεκτρολόγου ώστε να είναι σε θέση να δίδει μια καλύτερη παρουσίαση και μεγαλύτερη αξία των ηλεκτρολογικών του εργασιών και των υπευθυνοτήτων του.

 Το πρόγραμμα κατάρτισης αποτελείται από τέσσερεις ενότητες:
1. Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία σε εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης.
2. Μέτρα πρόληψης πυρκαγιάς που μπορεί να προκύψει από ηλεκτρικά αίτια.
3. Αξιοποίηση τεχνικών δυνατοτήτων ηλεκτρολογικών υλικών.
4. Δίδοντας αξία στις ηλεκτρολογικές εργασίες (ηλεκτρολογικό μάρκετινγκ).

 Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα μπορούν να:

-Μειώνουν τα ρίσκα και να βελτιώνουν τα μέτρα προστασίας για αποφυγή ηλεκτροπληξιών σε ανθρώπους και ζώα, λόγω έμμεσης ή άμεσης επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα.
-Αναγνωρίζουν περιπτώσεις σφαλμάτων στα δίκτυα διανομής χαμηλής τάσης σε συστήματα ΤΝ, ΤΤ και τις επιδράσεις τους σε καταναλωτές.
-Μειώνουν τους κινδύνους ατυχημάτων κατά την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών αξιοποιώντας ατομικά μέσα προστασίας.
-Μπορούν να αξιολογούν και να τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, με οπτικούς ελέγχους και με δοκιμές και μετρήσεις.
-Μειώνουν τα ρίσκα και να βελτιώνουν τα μέτρα προστασίας για αποφυγή πυρκαγιών από ηλεκτρικά αίτια.
-Αξιοποιούν όλους τους τύπους των διατάξεων διαφορικού ρεύματος (RCDs AC, A, B, F, Β+), τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες τους. Να είναι σε θέση να διαπιστώνουν με μετρήσεις και δοκιμές τις απαιτήσεις ελέγχων καλής λειτουργίας τους.
-Γνωρίζουν για τους μικροαυτόματους (CBs), τη θερμική και μαγνητική λειτουργία τους, τις χαρακτηριστικές καμπύλες τους Β, C, D, τη συμπεριφορά τους στα ρεύματα σφάλματος και τα κριτήρια επιλογής τους στην πράξη.
-Αξιοποιούν τα είδη, τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες εξελιγμένων συνδετήρων (κλεμμών) καλωδίων με και χωρίς βίδες.
-Γνωρίζουν τις νέες διατάξεις εντοπισμού τόξου (Arc Fault Detection Device, AFDD) και το πώς μπορούν να προστατεύουν από πυρκαγιά τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με βάση τις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις.
-Δημιουργούν και δίδουν καλύτερη επαγγελματική εικόνα στους πελάτες τους αξιοποιώντας τεχνικές και εργαλεία του σύγχρονου μάρκετινγκ.
-Εξελίσσονται και βελτιώνονται σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους.
-Βελτιώνουν την επικοινωνία στην επιχείρησή τους και με τους πελάτες τους.
-Δημιουργούν και συντηρούν ένα οργανωμένο ηλεκτρολογικό εργασιακό περιβάλλον.
-Αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά διαμαρτυρίες πελατών.
-Διατηρούν μιαν καλή επαγγελματική πορεία με θετικά αποτελέσματα.

Πληροφορίες Προγράμματος:

Ανώτατος Αριθμός Μαθητών: 28

Ημερομηνίες
Διεξαγωγής
Διάρκεια
Κατάρτισης
Κόστος συμμετοχής
(Μη δικαιούχοι
επιχορήγησης ΑνΑΔ)
Επιχορήγηση
από ΑνΑΔ

Kαθαρό κοστος συμμετοχής

20/05/2019-29/05/2019 40 ώρες € 600,00 € 480,00 € 120,00
ΑΙΤΗΣΗ EΓΓΡΑΦΗΣ